Soazig darnay. Paisatgista.

El coronavirus tindrà un efecte secundari al Penedès? Potser sí. El tancament de centres de producció a la Xina i en altres llocs del món posa en qüestió el sistemaglobalitzatqueorganitza el ux del comerç mundial. A partir d’ara, s’haurà de generar estoc per prevenir situacions de mancança. Tanmateix, algunes produccions també es podrien relocalitzar.

En aquest context, parlar del desenvolupament de platafor- mes logístiques torna a prendre la rellevància de l’actualitat. SOS Penedès i l’arquitecte Pau Batlle ens han avisat, amb raó, dels interessos en joc des de les duesmetròpolisqueemmarquen el Penedès, i del famós projecte del corredor mediterrani viari i ferroviari.

Se’ns proposa la vegueria com a marc i eina de gestió i plani- cació territorial futura. ¿Es podran combinar, per una banda, interessos logístics, i per una altra, el desenvolupa- ment cultural i enogastronòmic (i, eventualment, el benestar de la població)? Ara mateix, no és segur.

D’altra banda, els documents de plani cació són poc clars. El 18 de març s’obrirà la primera etapa de consulta ciutadana a l’avanç del pla territorial del Penedès. Una participació mas- siva permetria demostrar la

implicació de la població i dels sectors professionals i obligaria l’administració a informar de les seves decisions. Malgrat que… tindrem 30 dies per presentar al·legacions tant administracions locals com ciutadans.

I no crec que ningú hagi pre- vist ni formacions ni edicions de documents pedagògics per explicar a un públic ampli de què es tracta exactament i què hi podria aportar cadascú. Potser, la primera cosa que s’hauria de fer és explicar que la Vegueria Penedès és una entitat que no només representa les inquie- tuds de l’Alt Penedès.

La Conca d’Òdena també és un espai agrícola (antiga- ment vitícola) situat en un eix de comunicacions favo- rable per a la implantació logística. Desenvolupar una argumentació a partir de la defensa dels paisatges viti- vinícoles està molt bé, però si realment és la vegueria el marc de treball de plani cació, si la marca Penedès s’imposa com a marca turística, en algun moment haurem d’adaptar els discursos per incloure també l’Anoia.

Perquè, si ho he entès bé, es tracta de tenir una vegueria unidaperelaborarunaargumen- tació sòlida capaç de gestionar la pressió metropolitana, no?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *