A partir de les experiències i seguint les conclusions del I Congrès, s’ha volgut crear, per assolir les propostes del Congrés, un ens independent amb presència permanent i un òrgan intercongressos: el Fòrum Internacional del Paisatge Vitivinícola y Enoturisme.

Què és

Es tracta d’una eina formada per professionals experts en la protecció, la innovació, la recerca, l’emprenedoria, la protecció i la gestió en el paisatge de la vinya, integrat per respresentants de:

 • Universitat de Barcelona
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Institució d’Estudis Agraris. Institut d’Estudis Catalans
 • Observatori del Paisatge de Catalunya
 • Innovi. Clúster Vitivinícola Català
 • ESCAVI

El Fòrum parteix de la constatació d’una realitat: el caràcter biennal dels congressos no permet fer accions continuades en el temps i, per altra banda, les sol·licituds de sòl per a usos no vinculats a la vinya i les infraestrutures contradiuen, molt sovint, la matriu natural de rieres i turons.

Per aquests motius, l’existència d’aquest ens permanent intercongressual permet, entre d’altres punts d’interès:

 • Fer un seguiment de les conclusions del Congrés, les seves aplicacions, la difusió, les col·laboracions al seu voltant, etc.
 • Anticipar-se a les transformacions que afectaran el territori (exemple: tren orbital, el CIM o la zona de desenvolupament urbà i industrial prevista sobre l’eix de la nacional 340) fent les prospeccions i coneixement detallat per organitzar una millor resposta amb estudis i contrapropostes d’ampli consens social articulades amb la identitat vitivinícola del Penedès.
 • Establir sinèrgies i línies de treball amb les administracions -locals, autonòmiques i estatals- i totes les institucions vinculades amb el món del vi i el cava.
 • Intercanviar experiències, plantejar solucions i promocionar el Penedès arreu del món, els seus vins i el seu paisatge, com a destinació enoturística d’excel·lència.
 • Donar resposta a temàtiques noves sorgides entre congressos.

La presència del Fòrum permet l’estudi, planificació, previsió i seguiment de tots els temes actuals i futurs que afectin al territori, amb la suficient antelació com per conèixer les transformació en infraestructura i organitzar la resposta adequada.

Objectius i àmbits de treball

El Fòrum treballa en diferents àmbits de treball:

Innovació, formació, recerca, sensibilització i emprenedoria. Transversalitat

El projecte prioritari en aquest àmbit és el desenvolupament del màster “El paisatge vitivinícola com a paisatge cultural. Anàlisi, gestió territorial i projecte. La matriu enoturística”, un màster pioner que omple el buit actual en la connexió d’altres cursos amb el territori.

Protecció

En aquest sentit, el projecte més important és l’actualització i assessorament per l’aplicació de la “Carta del Paisatge de l’Alt Penedès”, de 2004, un document promogut per Terra Vitium i signat per tots els ajuntaments  de l’Alt Penedès que promou la protecció del paisatge general i vitivinícola en especial.

Gestió territorial de l’enoturisme

En aquest àmbit d’actuació, l’objectiu prioritari és el desenvolupament de la gestió territorial del “Pla estratègic del turisme del vi i del cava de l’Alt Penedès”, de 2006, un document que aporta les directrius bàsiques per aplicar una ‘matriu enoturística’ al territori, és a dir, com aconseguir la millor organització possible del territori per rendibilitzar el contingut cultural i natural del territori.

Organització del Fòrum

El Fòrum es vincula a tres universitats catalanes (Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya i Universitat Rovira i Virgili) i té com a objectiu funcional:

 • L’objectivitat
 • La imparcialitat científica
 • Més comunicació i participació social possible

Per aquest motiu, el Fòrum s’estructura en un Patronat i un Consell -format per les administracions, les institucions, el món empresarial i universitari, associacions i persones a títol personal interessades, com l’escultor Josep Massana, per les problemàtiques del paisatge-, un Comitè científic -integrat per la Universitat de Barcelona, representat per Miquel Àngel Planas i Josep Roy, doctors en Belles Arts; la Universitat Politècnica de Catalunya, representada per Maria Solé, Enginyera de Camins Canals i Ports, i la Universitat Rovira i Virgili, representada per l’arquitecte Josep Bertran,a més de la Institució d’Estudis Agraris, l’Observatori del Paisatge de la Universitat de Girona, presentat per Joan Nogué, Doctor en Geografia, l’Innovi i l’ESCAVI- i una Direcció formada pel Doctor en Arquitectura i Màster en Arquitectura del Paisatge per la UPC, Miquel Vidal i Soazig Darnay, paisatgista del DPLG.