Després de dos dies d’informació i debat entorn del paisatge vitivinícola, les amenaces actuals i futures, i el potencial d’aquest paisatge com a motor econòmic del Penedès, el director del Congrés, Miquel Vidal, va presentar les següents conclusions a l’acte de cloenda, que va anar a càrrec de l’alcalde de Subirats, Pere Pons.

Miquel Vidal va destacar els següents compromisos en el resum de la informació generada pel Congrés.

  1. L’enoturisme com a desenvolupament integral, humà, econòmic, cultural i territorialital.
  2. Potenciar el CEPvi com a ens integrador de tots aquells que donen suport al paisatge vitivinícola com a element cultural o factor econòmic, incloent-hi les organitzacions empresarials i professionals agràries.
  3. Potenciar els projectes que mostren la identitat del paisatge vitivinícola: el VinyaART, el PedraART, la Vinya Simfònica, i fer-los extensius a la vegueria.
  4. Racionalitzar les infraestruture, referenciant-nos en la identitat del paisatge vitivinícola i les seves escales.
  5. Regular amb mesura i sensibilitat la gestió del paisatge vitivinícola, atenent a la diversitat de perfils professionals i familiars que conté. La necessitat d’implicar les administracions locals i autonòmiques. En aquest sentit es proposa presentar aquestes conclusions a l’honorable consellera d’Agricultura.
  6. Seguiment des de l’inici de projectes, plans i altres alteracions territorials que afectin la identitat vitivinícola, sol·licitant quan calguin les moratòries pertinents.
  7. Considerar que un vi o un cava d’excel·lència només pot provenir d’un paisatge d’excel·lència.
  8. Atenent a la invitació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, presentar aquestes conclusions de forma immediata. Acordar la presentació d’aquestes conclusions a les administracions pertinents de l’àmbit de la vegueria.
  9. Manifestar l’agraïment, el suport del sector del vi i el cava i d’altres ens en aquest Congrés.