Associació “CENTRE D’ESTUDIS DEL PAISATGE VITIVINÍCOLA”, coneguda amb l’acrònim: CEPvi. es constitueix a Estació Renfe de Lavern s/n, 08739 Lavern, Subirats, l’associació, que a l’empara de l’article 22 de la Constitució, ha de regular les seves activitats d’acord amb la Llei 1/2002, del 13 de setembre, i els seus estatuts. L’associació té una durada indefinida.