Política de privadesa

JORNADES

Política de privadesa

Aquest document contempla la nostra política de privadesa i el tractament de les dades personals la qual té com finalitat informar sobre com tractem les dades capturades en la prestació dels nostres serveis i productes i per a quines finalitats, quan la compartim, com l’utilitzem, com també els drets que tenen els titulars de les dades personals i com exercir-los.

Responsable del tractament de les dades.

Identitat: Centre d’Estudis del Paisatge Vitivinícola
Adreça postal:  L’Estació Vitivinícola de Lavern, 08739 Subirats (Barcelona)
Telèfon: 647010870

Informació addicional

La present Política de Protecció de dades regula el tractament de dades personals facilitades per l’usuari a través del nostre portal d’Internet (d’ara endavant, el “Portal” i “L’Entitat”).

L’Usuari garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a dit tercer dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a l’Entitat per a les finalitats assenyalades.

El Portal pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com xarxes socials. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que es recaptada a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

El Portal pot allotjar blogs, fòrums, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l’Usuari pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei, sobre els quals l’Entitat no té control algun.

A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, l’Entitat podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari, en aquells casos en què la configuració de l’Usuari a aquest efecte així ho permeti.
A l’efecte de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de forma anònima o agregada, l’Entitat podrà registrar l’adreça IP (nombre d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

1. Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari?.

L’Entitat tracta la informació facilitada per l’Usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per part d’aquest.
En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de:

a). Consultes i sol·licituds de propostes remeses a través dels formularis de contacte habilitats a aquest efecte.
b). Comunicacions electròniques de naturalesa informativa, d’acord amb els seus interessos.

L’Entitat podrà elaborar un perfil comercial, amb base a la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades amb base en aquest perfil.

En el cas que l’Usuari es registri al Portal a través del login social, l’Entitat únicament accedirà a les dades personals de l’Usuari pels quals hagi prestat el seu consentiment durant la configuració de l’accés de la xarxa social que es tracti. Qualsevol informació facilitada en connexió amb aquestes aplicacions socials podria ser accedida per membres de la corresponent xarxa social, aquestes interaccions es regiran per les polítiques de privacitat de les entitats prestadores dels serveis. L’Entitat no disposa de cap control ni responsabilitat respecte d’aquestes entitats o de l’ús que realitzin de la informació de l’usuari.

Informació sobre el tractament de dades per a enviament de comunicacions des de l’Entitat.

Les dades emprades, o facilitades, en les comunicacions informatives i/o promocionals són tractades per l’Entitat per la finalitat de l’enviament electrònic d’informació i comunicacions sobre serveis, activitats, publicacions i esdeveniments i professionals de l’Entitat o del seguiment i optimització de les campanyes de màrqueting realitzades mitjançant tecnologies a aquest efecte; i l’elaboració de perfils amb finalitats comercials.

El consentiment per a l’enviament d’aquestes comunicacions podrà ser revocat en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a aquest efecte.

El criteri de conservació de les dades tindrà base en la manifestació contrària al tractament per la seva banda. En tot cas, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través del formulari de contacte que trobés al Portal.

2. Per quant temps conservarem les dades personals de l’Usuari?.

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’Usuari,  o mentre no es sol·liciti la seva supressió per part d’aquest.

Sense perjudici de l’anterior, les seves dades seran conservades degudament bloquejades pel compliment de les nostres obligacions legals. En aquest cas, no es tractaran les dades excepte que siguin requerides per l’Administració Pública, Judicial i Tribunals durant el període de prescripció legal.

3. Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de l’Usuari?.

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l’Usuari.

4. A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari?.

La informació que ens ha facilitat no seran cedides a terceres parts.
Tant mateix, l’informem que les seves dades estaran en tot cas a disposició de les Administracions Públiques i judicials pel compliment de les disposicions legals vigents.

5. Quins són els drets de l’Usuari quan ens facilita les seves dades personals?.

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si l’Entitat tracta dades personals que li concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. L’Entitat cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’Usuari podrà plantejar les qüestions que consideri en relació a la present Política així com exercir els seus drets en els termes legalment previstos dirigint una comunicació mitjançant correu postal a l’adreça citada anteriorment, o mitjançant un correu electrònic amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyat de còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.